Beställnings-och leveransvillkor

Det är tryggt och lätt att handla i Manis-h nätbutik. Du kan handla dygnet runt på vår hemsida.

Manis-h.com ägs av Manis-h 2013 A/S, CVR. DK35033602, Tønballevej 13, 7130 Juelsminde, Danmark

§ 1 Leveransvillkor

Alla leveransvillkor tolkas utifrån de Incoterms som är gällande då avtalet ingåtts. Ifall det inte blivit överenskommet om andra villkor, tolkas avtalet vara ingått ”ex works”.

Du bör förvänta dig en leveranstid på 3-10 arbetsdagar på produkter i standardfärg samt alla textilier och madrasser. Om du beställer anpassade produkter eller våra vackra färger, förvänta du en leveranstid på cirka 3 veckor, eftersom de anpassas och produceras exakt enligt dina önskemål.

§ 2 Försäkring

Det är på köparens ansvar att ta ut försäkring för varorna om inte annat är överenskommet. Det är också köparens skyldighet att hålla varorna försäkrade.

§ 3 Fördröjning p.g.a. säljare

Försäljaren är skyldig att meddela om fördröjning i leveranstid så fort han får veta om fördröjningen. Samtidigt skall orsaken till fördröjning och den nya uppskattade leveranstiden anmälas. Om fördröjningen beror på någon av orsakerna i punkt §9 eller fördröjningen på köparens handlingar, förlängs leveranstiden så mycket som anses rimligt under omständigheterna. Detta gäller oberoende om fördröjningen beror på något som inträffar före eller efter den levereringstidpunkt som först satts ut. Köparen har inte rätt att häva köpet då fördröjningen beror på försäljaren, förutom om fördröjningen överskrider tre (3) månader. Köparen har inte rätt att kräva ersättning för fördröjning.

§ 4 Fördröjning p.g.a. köpare

Om köparen inte kan ta emot försändelsen på överenskommen tidpunkt, skall han så fort som möjligt meddela detta till försäljaren, tillsammans med orsak och en ny tidpunkt då han kan ta emot leveransen. Oberoende om köparen kan ta emot varorna på överenskommen tidpunkt är han skyldig att betala kostnaderna för leveransen, som om leverans hade skett på denna tidpunkt. Försäljaren skall se till att varorna bevaras på köparens risk och bekostnad. Ifall köparen så vill, kan försäljaren ta ut försäkring på varorna köparens namn. Försäljaren skall skriftligt be av köparen om en ny tidpunkt för leverans. Om köparen inte svarar inom tidsfristen, p.g.a. orsaker som inte beror på försäljaren, har säljaren rätt att häva avtalet genom en skriftlig anmälan till köparen. Försäljaren har då rätt till ersättning för de förluster som köparens avtalsbrott har orsakat honom.

§ 5 Betalning

Om inte annat är överenskommet förfaller inköpssumman för kontant betalning vid leverans. Försäljaren har rätt att kräva en dröjsmålsränta på 1,5% per månad, ifall köparen inte betalat räkningen inom utsatt tidspunkt. Om köparen önskar att returnera varor kan detta endast ske om så har avtalats på förhand. Då köparen returnerar varan skall han betala kostanden för försändelsen. Om köparen låter bli att betala kostnaden för returneringen står han för alla orsakade kostnader, -advokat, inkassobyråer etc.

Right of appeal If you as a consumer want to complain about your purchase, please contact info@manis-h.com, you can send a complaint to Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg via the Complaints Portal for Nævnenes Hus. To be able to complain, the product or service that you want to complain about must have cost a minimum of DKK 1,110 and a maximum of DKK 100,000. It costs a fee to have the complaint processed . When you shop at an e-branded webshop, you can have your case processed for free - regardless of the amount. Read more here. If you are resident in an EU country other than Denmark, you can complain to the EU Commission's complaints portal here - http://ec.europa.eu/odr

Du kan betala med följande kort och betalningslösningar:

• Dankort • Visa • Mastercard  •Maestro • Diners Club • American Express• JCB • PayPal • Giropay • KLARNA

Det handlas i svenska kronor (SEK) och alla priser är inkl. Moms

Vi debiterar beloppet från ditt kort när beställningen har lämnat vårt lager, ifall vi inte kan leverera din beställning, betalar du inte.

Beloppet kan hållas reserverad av kreditkortsutfärdaren på ditt konto i en period. En reservation varar i regel max. 8 dagar.

§ 6 Äganderättsförbehåll

Om inte annat har avtalats säljs varorna med äganderättsförbehåll. Det innebär att varan tillhör säljaren tills full betalning skett.

§ 7 Avhjälpning av fel eller omleverans

Försäljaren är förpliktad att avhjälpa alla brister i varorna som beror på fel i konstruktion, material eller framställning. Försäljaren skall vidta åtgärder för reparation eller omleverans av varor i fall av brist eller fel. Försäljaren är inte skyldig att betala ersättning för bristfälliga varor. Gällande trämaterial betraktas årsringar och färgskillnader eller strukturskillnader inte som fel. Gällande läder betraktas tillväxtmärken inte som fel, utan som ett tecken på kvalitet. Köparen skall meddela försäljaren om brister som framgår inom två (2) år efter leverans. Köparen skall meddela försäljaren skriftligt så fort som möjligt om bristerna.

§ 8 Produktansvar

Försäljaren är endast ansvarig att ersätta skada på egendom om det bevisas att skadan orsakats av försäljarens eller hans arbetstagares fel eller försummelser. Försäljaren är inte ersättningsskyldig för förlorad inkomst, förlorad vinst eller andra ekonomiska förluster. Om försäljaren blir pålagd produktansvar till en tredje part är köparen skyldig att hålla försäljaren oskyldig, i samma utsträckning som försäljarens ansvar är begränsat i ovanstående villkor. Om en tredje part framsätter ersättningskrav för en produktskada skall köparen meddela försäljaren om detta.

§ 9 Force majeure

Säljaren skall inte hållas ansvarig för brott mot de villkor som orsakats av omständigheter utanför vår kontroll, inklusive -men inte begränsat till, explosioner, brand, blixtnedslag, hårt väder, krig, översvämning, arbetskonflikt.

§ 10 Tvist

Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av dessa bestämmelser skall lösas enligt dansk lagsstiftning. Tvister kan lösas i säljarens eller köparens tingsrätt, enligt säljarens val.

§ 11 Reklamation

Eventuella fel eller utelämnanden för leverans från Manis-h måste åberopas i rätt tid när du har upptäckt felet. Du måste ange och på begäran visa hur felet eller felet uppträder. Ursprungligen kan du bara klaga på fel som uppträder inom två år efter att du har fått objektet. Klagomålet gäller för tillverkning av defekter, inte på grund av användning av föremålet.

§ 12 Returnering 

- du har 14 dagars returrätt

Om du returnerar köpet, skall varorna tillbakalevereras till:

Manis-h 2013 A/S

Att.: Online

Tønballevej 13

7130 Juelsminde

Vid returnering bör du se till att varorna är ordentligt inpackade. Du har nämligen själv ansvaret för att paketet,varorna tills vi mottar dem. Spara därför postkvitto samt evt. track and trace nummer. Du skall själv bétala utgifterna för returnering av varorna du returnerar.

VIKTIGT

Vi förväntar att du skickar varorna snarast möjligt efter att du meddelar om retur, och du skall skicka dem retur senast 14 dagar efter att du har upphävt köpet. Obs! Vi tar inte emot paket skickat på efterkrav.